RORADNIK RODZICA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W jaki sposób można skutecznie załagodzić stres dzieci oraz obawy rodziców? O adaptacji dzieci do warunków przedszkola

Rodzina jest pierwszym środowiskiem, z którym dziecko ma styczność i w którym uczy się jak postępować, przekazywane mu są wszelkie normy, obyczaje czy tradycje panujące w danym społeczeństwie .Rodzice mają obowiązek jak najlepiej przygotować dziecko do życia w społeczeństwie. Pierwszym etapem, milowym krokiem jest pójście dziecka do przedszkola. Tutaj po raz pierwszy styka się ono z innymi dziećmi, z ich rozumieniem świata. W przedszkolu uczy się samodzielności, odpowiedzialności, zbiera bagaż własnych doświadczeń. W tym ważnym momencie życia malucha jest przygotowanie dziecka, wspieranie go, w trudnych chwilach procesu adaptacji w przedszkolu. Bardzo ważny u trzylatków jest rozwój emocjonalny, który przejawia się chwiejnością uczuć oraz ich szybką zmiennością. Szczególnie istotne znaczenie ma proces adaptacji dla dzieci przekraczających po raz pierwszy próg przedszkola. Od tego, jak ona będzie przebiegać zależą bowiem wszystkie inne działania, których uczestnikami są dzieci. Jeśli dziecko szybko i sprawnie przejdzie ten okres, to będzie mu łatwiej funkcjonować w przedszkolu, ale też i potem w dalszym życiu. Bardzo często jednak u przedszkolaków można się spotkać z trudnościami w procesie adaptacji. Dziecko otoczone dotychczas troską i uwagą rodziny nagle znajduje się w miejscu, gdzie wszystko jest obce, inne przedmioty, osoby, rytm dnia. Niektóre dzieci są tym zaciekawione, inne są niespokojne, niepewne, boją się zostać „same” bez rodziców. Ich poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane. Część dzieci przystosowuje się dość szybko, u innych okres aklimatyzacji trwa długo. Są i takie dzieci, które nigdy nie adaptują się do warunków przedszkolnych. Największe problemu z przystosowaniem się mają dzieci, które miały przykre doświadczenia w relacjach z osobami dorosłymi, są nieśmiałe, lękliwe, miały mało kontaktów z rówieśnikami, ich rodzice są nadopiekuńczy. Proces adaptacji u dziecka trzyletniego jest uzależniony przede wszystkim od poziomu jego rozwoju. Dlatego też dojrzałość przedszkolna jest równoznaczna z osiągnięciem takiego stopnia rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego, jaki pozwala na pozostawienie dziecka na kilka godzin dziennie pod opieką personelu przedszkola i uczestniczenie w organizowanych tam zajęciach. Największym problemem dla trzylatka są jego nieskoordynowane ruchy, utrudniające w znacznym stopniu przystosowanie się w środowisku przedszkolnym. Można więc często u takich maluchów zaobserwować brak samodzielności przy ubieraniu się czy też przy posiłkach. Barierę w adaptacji dzieci w przedszkolu stwarza również mowa. Dziecko często stosuje skróty słowne, porozumiewa się za pomocą mimiki twarzy, jak również gestykuluje na swój sposób. W środowisku domowym jest ono dobrze rozumiane przez najbliższych, natomiast w środowisku przedszkolnym stanowi to przeszkodę w nawiązaniu relacji z otoczeniem a rówieśnikami. Brak umiejętności logicznego myślenia i spostrzegania także utrudnia dziecku kontakt z otoczeniem, jak również nieznajomość i brak orientacji w zależnościach czasowych. Małemu dziecku nic nie mówią słowa: mama przyjdzie po południu. Czas jest dla niego czymś nierealnym, ono chce do mamy tu i zaraz, natychmiast. Pora leżakowania w przedszkolu jest źle kojarzona przez maluchy. Czują się one zagrożone, ponieważ do snu układa je nie mama. Zadaniem przedszkola jest przygotowanie dzieci do dalszej edukacji. W tym celu przedszkole stwarza dzieciom taką atmosferę, w której będzie się ono czuło bezpiecznie, w której będzie odczuwało jedność z grupą i zaspokojone zostaną jego potrzeby i uwzględnione emocje. Te czynniki ułatwiają dziecku proces adaptacji do środowiska przedszkolnego. Dlatego zrozumienie i łagodzenie trudności dzieci trzyletnich w adaptacji do przedszkola wymaga:

Zapewnienia w pierwszym kontakcie dzieci z przedszkolem takich sytuacji, które dostarczają pozytywnych doświadczeń i przeżyć;

Złagodzenia ograniczeń i wymagań w celu dostosowania ich do poziomu możliwości dzieci oraz ich potrzeb.

Bardzo ważną kwestią w procesie adaptacji dziecka w środowisku przedszkolnym, jest także wcześniejszy kontakt nauczyciela z dzieckiem i jego rodzicami. Wielu rodziców oddających swoje dzieci po raz pierwszy do przedszkola przeżywa różnego rodzaju niepokoje i obawy, zauważa zmiany w zachowaniu dziecka, ale nie wie jak przyjść mu z pomocą. Przedszkole jako profesjonalne środowisko wychowawcze może udzielić rodzinie wychowanka wsparcia. Zadaniem przedszkola jest włączenie rodziny poprzez odpowiednie jej przygotowanie do udzielenia wsparcia i pomocy dziecku w jego adaptacji do nowego środowiska społecznego. Kluczową kwestią jest również zachowanie ograniczonej liczby opiekunów i nauczycieli. Niezmienność wśród personelu przedszkolnego pomaga dziecku w budowaniu własnego poczucia bezpieczeństwa, stabilności i zaufania do opiekunów i wychowawców.

W pierwszych dniach powinny być przestrzegane następujące wskazówki: - Początkowo dziecko powinno być odbierane szybciej przez rodziców z przedszkola
- Pożegnania z dzieckiem powinny być krótkie,
- Nie składanie dziecku obietnic, które są nie do spełnienia, np. że przyjdzie po nie szybciej,
Utrzymanie kontaktu nauczyciela z rodzicem na temat przebiegu procesu adaptacji u dziecka,
Przynoszenie przez dziecko własnych zabawek,
Podczas leżakowania rezygnacja z przebierania się w piżamę,
Zaufanie rodziców do nauczyciela.

Jeśli więc my rodzice i wychowawcy -  zapewnimy maluchom prawidłowy proces adaptacji, to tym samym przyczynimy się do tego, że wejdą one w życie zaradne i odważne, życzliwe i uczynne. Dlatego też tak bardzo liczy się współpraca rodziców z nauczycielem.

                                                                                                                                      Opracowała: Bożena  Aleksandrowicz

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Jak rozpoznać zdolne dziecko - (pobierz)

Dlaczego warto czytać - (pobierz)

Rozwój mowy - (pobierz)

Logopedia - (pobierz)

Wpływ środowiska przyrodniczego na rozwój dziecka - (pobierz)