KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 4 KRAINA ODKRYWCÓW
W NIDZICY NA LATA 2014 – 2017

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168, poz. 1324)

Misja:

1. W „Krainie odkrywców” odkrywamy świat przed dzieckiem i dziecko dla świata.
2. Stwarzamy  warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami.
3. Zapewniamy warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez kształtowanie osobowości dzieci, wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz możliwości fizycznych.
4. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka respektując jego potrzeby, wspierając w dążeniu do samodzielności i niezależności.
5. Stwarzamy przyjazną, domową atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa; uczymy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i innych; dzieci potrzebujące pomocy znajdą wsparcie w nauczycielach.

Nauczyciele:

1. Zapewniają rodzicom dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pomoc w rozwiązywaniu problemów i codziennych trudności.
2. Zapewniają opiekę specjalistyczną.
3. Prowadzą działania zapobiegające trudnościom adaptacyjnym przyszłych przedszkolaków.
4. Korzystają z innowacyjnych rozwiązań- mając wysokie kwalifikacje.
5. Pracują z pasją ciągle doskonaląc warsztat pracy i swoje umiejętności.
6. Promują swoje osiągnięcia wychowawczo – dydaktyczne w mediach oraz stronie internetowej przedszkola.
7.  Podejmują zdrowy styl życia  „Żyję zdrowo i wesoło zgodnie z otaczającym mnie światem”.
8.  Podejmują działania na rzecz ochrony środowiska.

Rodzice:

  1. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.
  2. Otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
  3. Współdecydują w organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci.
  4. Uzyskują porady i wskazówki od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
  5. Otrzymują pomoc specjalistów.

Absolwent naszego przedszkola to młody człowiek, który:

1.  jest wyposażony w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia nauki w szkole,
2.  jest otwarty, twórczy i komunikatywny,
3.  zna siebie i swoje możliwości,
4.  rozwiązuje problemy,
5. poszukuje wiedzy, odkrywa otaczający świat,
6.  dąży do osiągnięcia sukcesu i radzi sobie z porażkami,
7.  zna i stosuje zdrowy styl życia oraz dba o sprawność fizyczną,
8.  chroni środowisko.

I. Wyposażenie sal dydaktycznych  w nowoczesne pomoce naukowe / nowoczesna dydaktyka
Zadania:

1. Wyposażenie placówki w nowoczesne środki audiowizualne

2. Podnoszenie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nauczycieli – nowoczesna dydaktyka

3. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli.

4. Pisanie i realizacja programów edukacyjnych

5. Stwarzanie przez nauczycieli warunków do podejmowania przez dzieci twórczych i kreatywnych działań.

II. Zapewnienie wszystkim dzieciom równych szans do pełnej realizacji ich możliwości.
Zadania:

1. Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych.

2. Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich

3. Stwarzanie przez nauczycieli dzieciom warunków do prezentacji swoich umiejętności

4. Zapewnianie dzieciom możliwości osiągania sukcesów oraz doskonalenia umiejętności radzenia sobie z porażką.

5. Zapewnienie dzieciom specjalistycznej pomocy
III. Zapewnienie zdrowia , bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

Zadania:

1. Promowanie bezpiecznego stylu życia.

2. Promowanie zdrowego stylu życia.

3. Stwarzanie bezpiecznych warunków do funkcjonowania  w  przedszkolu.

4. Stwarzanie pełnych zaufania relacji między dzieckiem i nauczycielami.

IV. Ścisła współpraca z rodzicami w każdym obszarze życia placówki, celem stworzenia wspólnoty troszczącej się o dzieci i przedszkole.
Zadania:

1. Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną.

2. Włączenie rodziców w działania przedszkola.
V. Rozwijanie samodzielności, osobowości, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności dzieci
Zadanie:

1. Rozwijanie samodzielności.

2. Rozwijanie osobowości.

3. Rozwijanie przedsiębiorczości.

4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności.

5. Organizowanie zajęć dodatkowych.

VI. Nowoczesne zarządzanie.

Zadania:

1. Znajomość przepisów regulujących kontrolę zarządczą przez pracowników Przedszkola.

2. Zgodność z prawem mechanizmów kontroli zarządczej

3. Dbałość o wysoką jakość pracy przedszkola zarówno w sferze wychowania i opieki, jak i w sferze dydaktycznej.

4. Inicjowanie działań zmierzających do integracji placówki ze środowiskiem oraz promocja działań prowadzonych w przedszkolu.

5. Sprawowanie kontroli, monitorowania oraz samooceny.

Ewaluacja Koncepcji Rozwoju Przedszkola Nr 4 w Nidzicy.
1. Bieżące obserwowanie realizacji zadań.
2. Po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji – analiza efektów podjętych działań, wnioski, modyfikacja koncepcji zgodnie z wnioskami.
3. Po zakończeniu realizacji całej koncepcji (rok 2017) – ewaluacja całościowa z wnioskami do koncepcji pracy na kolejne lata.

Informację dotyczącą bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzą nauczycielki, a po ich zakończeniu przekazują informację zwrotną dyrektorowi. Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji i ewaluację sumującą przeprowadza powołany zespół nauczycieli i dyrektor, a jej wyniki przedstawione są na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Koncepcję opracował zespół w składzie:
1. Aleksandrowicz Bożena
2. Leśniewska Grażyna
3. Lisowska Aneta
4. Ciesielska Julita