INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Rok szkolny 2015/2016
„Dużo ruchu dla maluchów” - gimnastyka z elementami SI, (Rejestr Innowacji i Eksperymentów, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, nr I.157/15)
Każdy z nas jest indywidualną istotą zmysłową, która przez całą dobę przetwarza napływające do niej bodźce. Integracja owych sygnałów ma wpływ na nasze postrzeganie świata, kształtuje naszą rzeczywistość i wpływa na nasze zachowania. Problem zaburzeń związanych z integracją sensoryczną dotyka nas wszystkich, w mniejszym bądź większym stopniu.
Prowadząc obserwację dzieci nietrudno jest wśród nich zauważyć dzieci niezdarne, zbyt mało ruchliwe, nadpobudliwe, mające problemy z koncentracją uwagi, nadpobudliwością emocjonalną, trudności w obcowaniu z innymi dziećmi, z zachowaniem itp.
Często zastanawiamy się dlaczego tak jest, co jest przyczyną tych trudności, a te trudności dziecka mogą wynikać z nieprawidłowego rozwoju procesów integracji sensorycznej. Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w połączeniu z innymi metodami( Metody Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz elementy Metody Rudolfa Labana) pozwala wspomagać dziecko w rozwoju całościowym, gdyż rozwijają one sferę: psychiczną, fizyczną, i umysłową, bowiem dziecko jest spójną, zintegrowaną całością. Metody te całkowicie pochłaniają naturalną dziecięcą aktywność. Podczas zajęć mających charakter wesołej zabawy, dostarczamy dziecku te bodźce, na które jego system nerwowy, w zależności od indywidualnych potrzeb ma największe zapotrzebowanie.
Celem prowadzonych zajęć ruchowych, gimnastycznych z elementami integracji sensorycznejjest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez różne zmysły naszego organizmu. Służą stymulacji wszechstronnego rozwoju i są formą profilaktyki ewentualnych trudności . Proponowane zajęcia wpływają również na ogólną poprawę kondycji fizycznej (napięcie mięśniowe, koordynację rąk i nóg, reakcje równoważne, koordynację wzrokowo- ruchową, motorykę małą),przeciwdziałają niepożądanym zjawiskom rozwojowym, dostarczają doznań z różnych zmysłów (wzrok, słuch, smak, dotyk, zmysł równowagi).
Anna Kobylińska, Ewa Jul, Julita Ciesielska
...GALERIA ZDJĘĆ...
"Zdrowo o żywieniu w najbliższym otoczeniu" (Rejestr Innowacji i Eksperymentów, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, nr I.156/15)
Innowacja "Zdrowo o żywieniu w najbliższym otoczeniu" realizowana jerst w grupie dzieci 4 -etnich a pozniej 5 -letnich. Celem jej jest poszerzanie wiadomości dzieci na temat wychowania zdrowotnego, wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia.Innowacja pomoże nam:- nauczyć dzieci czym jest jedzenie, skąd się bierze i dlaczego jest takie ważne;
- zwrócić uwagę na jakość jedzenia oraz jego rolę dla zdrowia i edukacji dzieci;
- uczyć dzieci zdrowego stylu życia;
-stworzyć dzieciom warunki do nauki sposobów dbania o własne zdrowie, poprzez zdrowe odżywianie;
-wykształcić u dzieci umiejętności samoobsługowe;
- podjąć współpracę z domem rodzinnym celem określenia wspólnych działań, propagujących wśród dzieci i najbliższej rodziny zdrowego stylu życia.
- pogłębić wiedzę wśród dzieci o roślinach, i potrzebie ich spożywania oraz propagowanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym.
- poznanie przez dzieci prostych metod i materiałów używanych w sadzeniu roślin, hodowaniu, pielęgnowaniu, badaniu, wprowadzaniu do jadłospisu.
Mam nadzieję, że innowacja pedagogiczna pod tytułem „Zdrowo o żywieniu w najbliższym otoczeniu”, okaże się bardzo ciekawa dla dzieci i przyczyni się do ich wszechstronnego rozwoju.
Justyna Worobiej
...GALERIA ZDJĘĆ...
Rok szkolny 2014/2015
1. „Przygoda ze sztuką” (Rejestr Innowacji i Eksperymentów, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, nr I.156/14)
Innowacja pedagogiczna „Przygoda ze sztuką” jest rozszerzeniem treści programowych. W trakcie jej trwania dzieci będą zajmować się takimi dziedzinami sztuki jak: malarstwo, rzeźba, muzyka, fotografia i architektura.
Wychowanie przez sztukę ma na celu m.in. kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno poprzez oddziaływanie na percepcję i ekspresję dziecka. W wieku przedszkolnym aktywność plastyczna jest obok zabawy ważną formą działalności dziecka która pobudza emocje, procesy poznawcze, rozwój motoryczny i mowę, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości. Dzieci w twórczości artystycznej zaspokajają potrzebę ekspresji, odzwierciedlają w niej swoją wiedzę o świecie, wyrażają emocje. Działalność plastyczna oddziałuje także na całą sferę ruchową, a przede wszystkim rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną. ...GALERIA ZDJĘĆ...
2. "Bezpieczeństwo przede wszystkim" (Rejestr Innowacji i Eksperymentów, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, nr I.158/14)
Innowacja „Bezpieczeństwo przede wszystkim” realizowana jest w grupie dzieci 4-letnich, jest rozszerzeniem treści programowych. Inspiracją do napisania innowacji pedagogicznej z zakresu bezpieczeństwa była chęć kształtowania w dzieciach prawidłowej postawy na zagrożenia płynące z otaczającego ich świata. Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia życia ludzkiego. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa są bardzo istotną sprawą. Należy podejmować działania, które będą podnosić świadomość naszych wychowanków na temat unikania zagrożeń. Celem głównym innowacji jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym na temat bezpieczeństwa i wdrożenie ich do stosowania zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie przedszkolaków z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
3. "Gimnastyka dla smyka" (Rejestr Innowacji i Eksperymentów, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, nr I.157/14)
Innowacja „Gimnastyka dla smyka” realizowana jest w dwóch grupach dzieci 3-letnich. Celem jej jest wspomaganie ogólnego rozwoju dzieci i ich sprawności fizycznej oraz przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy, poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń i zabaw ruchowych. Ponadto w innowacji tej wykorzystuję metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz elementy Metody Rudolfa Labana. Zajęcia prowadzone tymi metodami wpływają pozytywnie na rozwój poznawczy dzieci w zakresie lepszej orientacji w schemacie własnego ciała, rozwoju wyobraźni i ich pomysłowości. Kształtują również umiejętności społeczne, ucząc nawiązywania kontaktu z drugą osobą, wytwarzając pozytywny stosunek do innych dzieci podczas wspólnych ćwiczeń i zabaw. W ramach tej innowacji realizowane są również zajęcia „Bawimy się ruchem i rytmem”, które rozbudzają u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki z uwzględnieniem zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku. ...GALERIA ZDJĘĆ...
Rok szkolny 2013/2014
1. "Gimnastyka buzi i języka"
Innowacja „Gimnastyka buzi i języka” powstała na potrzeby placówki, gdyż duża grupa dzieci wymaga opieki logopedycznej już od 3 roku życia. Innowacja obejmuje wszystkie dzieci 3-5 - letnie.
Celem ogólnym innowacji jest stymulowanie rozwoju mowy i języka tak, aby wszystkie dzieci w grupach osiągnęły umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi, sprawność strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy oraz umiejętność komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.
Zaproponowane przez logopedę ćwiczenia korygują istniejące zaburzenia mowy i wspierają terapię logopedyczną. Zajęcia są prowadzone systematycznie w taki sposób, aby pobudzały aktywność, zainteresowania, spontaniczność dzieci oraz stymulowały motywację wewnętrzną do aktywnego udziału w zajęciach. Przebieg zajęć uwzględnia wiek dziecka oraz przewiduje realizację większości ćwiczeń i zadań stawianych dzieciom, w formie zabawy, ponieważ jest ona najskuteczniejsza w pracy z małymi dziećmi. W ramach innowacji prowadzona jest również psychoedukacja rodziców i warsztaty logopedyczne dla rodziców.
2. "Bawimy się w teatr"
Innowacja pedagogiczna „Bawimy się w teatr” jest realizowana w grupie 4 –latków. Celem głównym innowacji jest stymulowanie i inspirowanie twórczych działań dzieci rozwijanie zainteresowań, zdolności dziecka, komunikacji ruchowej i werbalnej, uczenie panowania nad emocjami, koncentracji i współdziałania w grupie. Organizowane zabawy mają na celu wyrabianie u dziecka poczucia własnej wartości, tworzenia pozytywnego obrazu samego siebie i pokonywania nieśmiałości. W czasie zajęć prowadzone są zabawy integracyjne, naśladowcze, improwizacje słowne, ruchowe, pantomimiczne. Dzieci chętnie organizują własne przedstawienia z wykorzystaniem pacynek, sylwet, kukiełek, zgromadzonych strojów, poprzez które rozwijają swoją osobowość a także umiejętności we wszystkich sferach – poznawczej, emocjonalnej, ruchowej i społecznej. Zabawa w teatr uczy i rozwija, ale najważniejsze jest to, że sprawia im radość.
3. "Nidzica - moje miasto" (Rejestr Innowacji i Eksperymentów, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, nr I.87/13)
innowacja realizowana w grupie dzieci 3 – letnich prezentowany program został stworzony z myślą o tym, aby przybliżyć dzieciom specyfikę swojego regionu, rozwijać wartości rodzinne, kształtować postawy patriotyczne. Ma na celu rozbudzić
w uczuciach poczucie przynależności do swojego miasta i wprowadzić w zagadnienia dotyczące historii naszego miasta, postaci z nimi związanych, najważniejszych miejsc, zabytków oraz legend.
Program ten ma być podstawą do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, wzbudzania chęci poznania i utożsamiania się z regionem, poprzez stopniowe poznanie historii i tradycji w swoim najbliższym otoczeniu, jakim jest dom rodzinny, szkoła, osiedle, własne miasto. Dobór materiału dokonany został zgodnie z zasadą „ od tego, co bliskie i znane – do tego, co dalsze i nowe”.
4. "Język angielski jest łatwy"
Innowacja pedagogiczna „Język angielski jest łatwy” jest realizowana w grupie dzieci najmłodszych. Jej celem jest rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim wśród dzieci oraz przygotowanie przedszkolaków do dalszej nauki języka.
W życiu codziennym, bardzo często używając komputera czy telewizji mamy do czynienia z obcojęzycznymi zwrotami.
U dzieci w najmłodszych latach możliwości poznawcze są najsilniejsze. W związku z tym nauką języka angielskiego są objęte wszystkie dzieci w grupie, a ćwiczenia są wplatane w tok codziennych zajęć.